Obvezne izbirne vsebine

Obvezne izbirne vsebine opredeljuje 33. člen zakona o gimnazijah. OIV so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki. V gimnaziji OIV obsegajo skupaj 300 ur, in sicer v 1. letniku 90 ur, v 2. letniku 90 ur, v 3. letniku 90 ur in v 4. letniku 30 ur.

OIV se delijo na tri sklope ur:

1. vsebine, obvezne za vse,
2. vsebine, obvezne za tip gimnazije,
3. vsebine po dijakovi prosti izbiri.

Na Škofijski gimnaziji Vipava v šolskem letu 2014/15 smo uvedli nekoliko spremenjen razpored in organizacijo ur OIV, ki bo veljala tudi v šolskem letu 2015/16. Pri spremembi smo zlasti zasledovali cilj, da bi dijakom olajšali pridobitev potrebnih ur. Dijake in starše prosimo, da spremljajo dogajanje na tem področju in sproti sporočajo morebitne pripombe in predvsem predloge za izboljšanje.

Predvideno število ur za OIV iz 1. in 2. sklopa (obvezne za vse in obvezne za tip gimnazije) mora dijak zbrati do konca 4. letnika. Do konca vsakega letnika pa mora dijak imeti opravljenih skupaj 90 ur OIV, ne glede na to, v kateri sklop spadajo.

Če se dijak zaradi višje sile v katerem od prvih treh letnikov ne more udeležiti programa OIV iz 1. ali 2. sklopa, potem naj:

  • pri izvajanju manjkajočih vsebin sodeluje takoj v naslednjem letniku;
  • če manjkajoče vsebine naslednje leto niso organizirane, naj sodeluje pri predvideni alternativi (objava na spletu);
  • če dijaku na začetku 4. letnika manjkajo obvezne ure OIV iz nižjih letnikov, naj se z izvajalcem ali s koordinatorjem OIV dogovori, na kakšen način bo opravil svojo obveznost.

Kadar dijak zbere pri posamezni vsebini iz 1. in 2. sklopa večje število ur, kot je obvezno, se višek ur avtomatično prenese v seštevek ur za 3. sklop.

Vsak dijak dobi do 10. oktobra natančno informacijo, katere vsebine in kolikšno število ur OIV mora še opraviti.

Za vodenje evidence ur OIV je na ŠGV zadolžen Danijel Mikulčič, strokovno skupino, ki spremlja posodobitev OIV, pa vodi pomočnik ravnatelja.

Celoten katalog vsebin, ki na ŠGV štejejo za OIV, je objavljen na spletnih straneh šole. V naslednji tabeli je prikazan samo seznam glavnih sklopov OIV.

Opombe k tabeli:

(op. 1) Vsako leto je obvezna ena gledališka predstava, v štirih letih pa ena operna ali baletna predstava.

(op. 2) V 4. letniku je en športni dan za dijaka obvezen, tudi če že ima dovolj ur OIV s tega področja.

(op. 3) Mentor določi število ur.

 

1) URE, OBVEZNE ZA VSE minimalno predvideno
število ur
v posameznem letniku
obvezno
ur
1. 2. 3. 4.
Državljanska kultura 10 7 13 5 20
Knjižnično informacijska znanja 12 3 3 3 15
Kulturno-umetniške vsebine (op. 1) 25 25 25 25 20
Športni dnevi: eden jeseni, eden pozimi (op. 2) 12 12 12 12 35
Zdravstvena vzgoja 1 7 1 9 15
Vzgoja za družino, mir in nenasilje 18 18 14 12 40
2) URE OBVEZNE ZA TIP GIMNAZIJE  
Kulturno-umetniške vsebine: likovno področje 8 10 10 10 18
Kulturno-umetniške vsebine: glasbeno področje 15 3 3 3 18
3a) DIJAKOVA PROSTA IZBIRA – šola nudi  
Logika (op. 3)         Razlika do skupnega
potrebnega števila ur.
Medpredmetne vsebine  (eksk., tabori, drugo) 41 51 39 53
Metodologija raziskovalnega dela 10 10 10 10
Obvladovanje tipkovnice 30 30 30 30
Prostovoljno socialno delo 80 80 80 80
Prva pomoč x x 15 15
Športni tabori in šole v naravi 22 22 22 22
Učenje za učenje 5 x 10 x
Verstva in etika 18 18 13 15
Sodelovanje pri predstavitvi šole (op. 3)        
3b) DIJAKOVA PROSTA IZBIRA – šola prizna  
Presežek ur A in B nad obvezno vsoto (op. 3) Razlika  do skupnega
potrebnega števila ur.
Krožki, ki v šolskem letu potekajo na šoli
Priložnostna pomoč zaposlenim na šoli
Prostovoljski projekti v domačem okolju dijaka
Glasbena šola
Organiziran športni trening
Animatorstvo